diccionario traductor valenciano - castellano / español
diccionari traductor valencià - castellà / espanyol
ONLINE - Versión: El Traductor 1.0

Castellano / Español - Valenciano

Por favor, introduce el texto a traducir... (Hasta 1000 caracteres)
Obtener traducción online de castellano / español a valenciano
Text a traduïr:
"Fes un resum de la ilolustració mitjançant les dades anteriors, tot tenint, tot tenit en compte que per a passar d´una idea a una altra diferent, has d ´utilizar els connectors que ja coneixes (en primer llo, d´altre costat, d ´una altra banda, per la seua part, a continuación, més endavant, en un altre sentit, per últim, en darrer lloc..."

Texto traducido:
"Fez un resumen de la *ilolustració mediante los datos anteriores, teniendo, todo *tenit en cuenta que para pasar d´una idea a otra diferente, has d ´*utilizar los conectores que ya conoces (en primero *llo, d´otro lado, d ´otra banda, por su parte, a *continuación, más adelante, en otro sentido, por último, en último lugar..."

Valencià - Castellà / Espanyol


Per favor, introduïx el text a traduir...(fins a 1000 caràcters)

¿Te ha parecido útil este traductor?
Te ha paregut útil el traductor?

Queremos conocer tu experiencia con nuestro traductor. ¿Te ha resultado útil? ¿Los resultados obtenidos te parecen correctos?

Escríbenos y cuéntanoslo.

Volem conéixer la teua experiència amb el nostre traductor. T'ha resultat útil? Els resultats obtinguts et pareixen correctes?

Escriu-nos i compta-ho